Privacyverklaring Adviesbureau Pheba B.V.

 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Adviesbureau Pheba BV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
‐ Voor‐ en achternaam
‐ Geslacht
‐ Geboortedatum
‐ Geboorteplaats
‐ Adresgegevens
‐ Telefoonnummer
‐ E‐mailadres
‐ Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering of het melden van
een schade

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Adviesbureau Pheba BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
‐ gezondheid
‐ strafrechtelijk verleden
‐ gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een
verzekeringsovereenkomst of het behandelen van schaden.

Waarom we gegevens nodig hebben
Adviesbureau Pheba BV verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
het optreden als adviseur/bemiddelaar verzekeringen, hypotheken, financieringen en relevante producten/diensten.

Hoe lang we gegevens bewaren
Adviesbureau Pheba BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Adviesbureau Pheba B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Adviesbureau Pheba B.V. blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar info@pheba.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in
deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Adviesbureau Pheba B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Adviesbureau Pheba BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als
u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
met ons op via telefoonnummer 0168‐402512.

Deze verklaring is van mei 2018, en aan onderhoud onderhevig.